Pojiš­tění psů a koček

Vytisknout
Katego­rie: Pro občany
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Roz­sah pojištění

 • Svému čtyřno­hému pří­teli můžete sjednat násle­du­jící typy pojištění:
  • Pojiš­tění léčení úrazu nebo nemoci
  • Pojiš­tění proti uhynutí nebo utracení
  • Pojiš­tění odpo­vědnosti za škodu
 • Při vete­ri­nárním ošet­ření resp. uhynutí nebo utra­cení vám uhra­díme až 70 % nákladů.
 • Pojiš­tění odpo­vědnosti se vztahuje na škody způ­so­bené vaším domá­cím maz­líčkem jiné osobě:
  • na zdraví nebo usmr­cením: 2 000 000
  • na majetku: 1 000 000
  • finanční újmou: 500 000
  • ročně můžete vyčerpat dvojnásobek

 • Maxi­mální počet škod za rok: neomezen
 • Spo­luúčast na náhradě škody: min. 30 % z náhrady škody (roste s věkem zvířete)
 • Úhrada splá­tek pojiš­tění: ročně/​pololetně/​čtvrtletně
 • Věkový limit:
  • pes do 40 kg musí být mladší 9 let;
  • pes nad 40 kg musí být mladší 5 let;
  • kočka musí být mladší 8 let.
 • Zvíře musí být ozna­čeno mik­ro­čipem či tetováním
 • Slevy:
  • 10 % za sjednání on-​line na webu České pojišťovny
  • pro mladá zví­řata, tj. štěňata a koťata do 1 roku a mladé psy a kočky do 2 let věku
Tue­sday the 19th.
Free Joomla 2.5 templa­tes by New Poker Reviews