Život

Vytisknout
Katego­rie: Pro občany
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Jaký je prin­cip pojištění?

Životní pojiš­tění může mít něko­lik podob. Jeho základní pri­o­ri­tou je ochránit před následky neo­če­kávaného úmrtí pojiš­těné osoby. Mimo to může půso­bit i jako spo­řicí nebo inves­tiční nástroj podle typu pro­duktu a podílu rizi­kové, spo­řicí či inves­tiční složky.

Životní pojiš­tění by mělo být důleži­tou sou­částí osobního pojiš­tění kaž­dého eko­no­micky činného člověka, který potře­buje zajis­tit své blízké. Naopak, pokud toto zajiš­tění nepo­tře­buje, je životní pojiš­tění zby­tečné. Exis­tuje něko­lik typů život­ních pojiš­tění, každý typ je vhodný pro jinou sku­pinu občanů.
Komu je pojiš­tění určeno?

Cílem život­ního pojiš­tění je finančně zajis­tit osoby vám blízké (manželku, děti apod.) v případě vaší smrti. Zejména je vhodné pro živi­tele rodin, kdy vaší smrtí pří­jde zby­tek rodiny o pod­statnou část pří­jmů. Životní pojiš­tění tak pomůže alepoň čás­tečně vyrovnat tuto ztrátu. Někdy je životní pojiš­tění vyža­dováno bankou při poskytnutí úvěru. Banka se tak chrání proti riziku smrti kli­enta.
Lze životní pojiš­tění pou­žít jako formu spoření?

Nepleťte si životní pojiš­tění se spo­řením. Pokud budete v bance spo­řit částku o stejné výši jako je pojistné, zís­káte ve většině případů vyšší výnos néž u pojiš­ťovny. Životní pojiš­tění slouží pře­devším k zajiš­tění proti riziku (např. smrti). Obecně lze říci, že výhodně spo­řit s život­ním pojiš­těním můžete hlavně tehdy, budete-​li se sou­časně chtít také pojis­tit.
Kdo může pojiš­tění uzavřít?

Životní pojiš­tění nemůže uzavřít každý. Pojiš­ťovna se snaží mini­ma­lizovat počet pojistných plnění (v případě smrti kli­enta) a své kli­enty peč­livě vybírá podle zdravot­ních rizik, které kli­ent uvede při uzaví­rání smlouvy. Pojiš­tění lze navíc uzavřít jen do urči­tého věku života. Pojiš­ťovna může uzavření smlouvy odmítnout. Zcela jistě bude například odmítnut kli­ent, který pro­dě­lal infarkt.
Jaká je výše pojistného?

Výše splátky pojistného je kaž­dému kli­en­tovi vypoč­tena pojiš­ťovnou indivi­duálně podle výše pojistné částky, věku a zdravot­ního rizika kli­enta. Platí zásada, že čím je kli­ent starší, tím má vyšší splátku. Pojistné může být obvykle pla­ceno v měsíčních až ročních splát­kách. Pojiš­ťovny rovněž nabízejí pojiš­tění s jedno­rázovou plat­bou pojistného, tj. celé pojistné zapla­títe dopředu na začátku pojištění.

Jak pojiš­tění uzavřít?

Životní pojiš­tění je velice indivi­dální pro­dukt. Není jedno­duché jej nabízet ani pro­pa­go­vat. Mohou jej proto pro­dávat výlučně vyško­lení obchodní zástupci pojiš­ťovny, kteří jsou schopni kli­en­tovi vysvět­lit nejen prin­cip a výhody pojiš­tění, ale i kva­lifi­kovaně pomoci při výběru druhu pojiš­tění a výši pojistné částky. Každá pojiš­ťovna vám ráda zpro­střed­kuje osobní schůzku se svým obchodním zástup­cem.
Jak je to s daněmi?

Podle novely Zákona o daních z pří­jmů z konce roku 2000 je pla­cené pojistné odpo­či­ta­telné od základu daně.
Typy život­ního pojiš­tění
kapi­tá­lové životní pojiš­tění (KŽP)
rizi­kové životní pojiš­tění (RŽP)
inves­tiční životní pojiš­tění (IŽP)
důcho­dové životní pojiš­tění (DŽP)
vkla­dové pojiš­tění (VP)
pojiš­tění dětí
Hlavní výhody
pojistná ochrana, pojiš­ťovna musí plnit při pojistné událnost
zhodno­cení finančních pro­středků
možnost volby inves­tiční stra­tegie (IŽP)
celo­svě­tová platnost
daňové výhody u pojiš­tění smě­řu­jích do důcho­dového věku (12 000 Kč ročně)
zaměstnava­tel si může při­spěvky ode­číst z daňového základu
pojiš­tění lze vinkulovat ve pro­spěch libovolné fyzické nebo právnické osoby
vklady do pojiš­tění nejsou před­mě­tem exekuce