Pojiš­tění odpo­vědnosti za škodu občana

Vytisknout
Katego­rie: Pro občany
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Pojiš­tění odpo­vědnosti za škody
Co je to pojiš­tění odpovědnosti?

Pojiš­tění odpo­vědnosti vás ochrání při škodě, kte­rou způ­so­bíte ve svém zaměstnání, povo­lání nebo v běžném občan­ském životě. Pojiš­tění odpo­vědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojiš­těného. Může být sjednáváno samo­statně nebo for­mou při­po­jiš­tění například k pojiš­tění domácnosti.
Jaké jsou druhy pojiš­tění odpovědnosti?

V zásadě jsou dva druhy pojiš­tění odpo­vědnosti – pojiš­tění odpo­vědnosti za škody v běžném občan­ském životě a pojiš­tění odpo­vědnosti za škody při výkonu povo­lání. Vedle nich stojí povinně smluvní pojiš­tění odpo­vědnosti z pro­vozu moto­rového vozi­dla – povinné ručení.
Co lze pojis­tit v rámci pojiš­tění odpo­vědnosti občanů?

Toto pojiš­tění vám poskytne ochranu pro případ, kdy způ­so­bíte jinému sub­jektu škodu za kte­rou odpo­ví­dáte a kte­rou jste povinni nahra­dit. Takováto škoda může být způ­so­bena na majetku, zdraví či životě, např. při néúmy­slném poško­zení nebo roz­bití zboží v obchodě, při vypla­vení sou­sedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde jste povinni zabez­pe­čovat jeho úklid apod.

V rámci jedné smlouvy o pojiš­tění odpo­vědnosti vyplýva­jící z běžného občan­ského života (občan­ská odpo­vědnost) bývají pojiš­těny všechny osoby žijící s pojiš­těným v jedné domácnosti, nej­čas­těji manžel/​manželka a děti.
Jaké škody pojiš­tění odpo­vědnosti občanů kryje?

Pojiš­ťovny mají zpravi­dla tři různé pojistné limity – pro škody na zdraví, pro škody na majetku a pro škody finanční.

Ochrana je posky­tována tak, že pojiš­ťovna za vás poško­zenému sub­jektu náhradu škody uhradí.
Co lze pojis­tit v rámci pojiš­tění odpo­vědnosti při výkonu povolání?

Každý zaměstnanec ručí za škody způ­so­bené néúmy­slně při výkonu povo­lání do výše 4,5násobku mzdy. Škody do této výše lze navíc pojis­tit v rámci pojiš­tění odpo­vědnosti při výkonu povo­lání. Pojiš­tění se vztahuje vždy ke konkrét­nímu zaměstnava­teli. Při změně zaměstnava­tele je někdy třeba upravit smlouvu, což pojiš­ťovny nabízejí bez­platně.
Hlavní výhody
pojistná ochrana v případě způ­so­bené škody
zpravi­dla evrop­ská platnost
nízká cena

Wedne­sday the 20th.
Free Joomla 2.5 templa­tes by New Poker Reviews