Pojiš­tění domu a sou­vi­se­jí­cích staveb

Vytisknout
Katego­rie: Pro občany
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Komu je pojištění?

Pojiš­tění je vhodné pro kaž­dého, kdo bydlí v domácnosti nebo je maji­te­lem nemovi­tosti. Velká část obyva­tel České repub­liky pod­ce­ňuje pojiš­tění a zby­tečně ris­kuje svůj maje­tek nevhodnou či žádnou pojistnou smlou­vou.
Co pojiš­tění kryje?

Pojiš­tění před­stavuje pro­dukt, který chrání domácnost a nemovi­tost proti nej­růz­nějším nega­tivním vlivům, jako jsou živelné pohromy, havá­rie, úmy­slná poško­zení nebo krá­deže. Spek­trum pojistného krytí je rela­tivně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká. Pojis­tit lze i jen vybraná rizika.
Na čem závisí cena pojištění?

Cena pojiš­tění je závislá nejen na výši a roz­sahu pojistného krytí a zvo­lené spo­luúčasti, ale též na loka­litě, ve které se domácnost nachází. Nej­dražší pojistné zaplatí obyva­telé Prahy a nákladné bývá také pojiš­tění domácnosti či nemovi­tosto, která se nachází na samotě. A některé loka­lity jsou vlivem rizika povodní nebo záplav nepo­jis­ti­telné, případně s velkými výlu­kami.
Proč stanovit odpo­ví­da­jící pojistnou částku?

V případě nízké pojistné částky (podpo­jiš­tění) při pojistné udá­losti neob­držíte náhradu do výše pojistné částky, ale pouze poměrnou část k hodnotě domácnosti. Tedy pokud pojis­títe například domácnost v hodnotě 1 mil. Kč na 100 000 Kč a při pojistné udá­losti utrpíte škodu 100 000 Kč, náhra­dou dostane 10 000 Kč.

V případě vyšší pojistné částky však máte nárok na plnění pouze do výše hodnoty domácnosti či nemovi­tosti. Tedy pokud má domácnost hodnotu 1 mil. Kč, je pojiš­těna na 2 mil. Kč a dojde k jejímu úplnému zni­čení, obdržíte 1 mil. Kč.

Jste-​li pojiš­těni u více pojiš­ťo­ven, můžete při­jmout náhradu škody jen jednou.
Lze sjednat další připojištění?

Ano. Pojiš­ťovny nabízejí roz­ličná rozší­ření pojiš­tění domácnosti, např. pojiš­tění odpo­vědnosti členů domácnosti (některé včetně domá­cích maz­líčků) či úrazové pojiš­tění. U pojiš­tění nemovi­tosti je možnost při­po­jiš­tění odpo­vědnosti držby nemovi­tosti atd.
Proč pojis­tit domácnost a nemovitost

Pojiš­těním domácnosti ochráníte své movité věcí, které jsou sou­částí vyba­vení domácnosti nebo zařízení, které k pro­vozu domácnosti slouží, umís­těné nejen v bytě, ale i v uzamy­ka­telných neby­tových pro­sto­rách (sklepní koje, garáže).

Pojiš­tění nemovi­tostí posky­tuje pojistnou ochranu nemovi­tosti a ostat­ních staveb na pozemku náleže­jí­cích k této budově před následky škod vznik­lých půso­bením živelných pohrom a dalších rizik.

Lze pojis­tit peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, audi­ovizuální a výpo­četní tech­niku, foto­grafické pří­stroje, jízdní kola, kuchyň­ské a jiné domácí pří­stroje a osobní věci členů domácnosti.

Lze pojis­tit rodinný dům, bytový dům, rekre­ační chalupu nebo chatu, byt, garáž, pří­slu­šen­ství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.). Nemovi­tost lze pojis­tit i pokud je ve výstavbě.

Sou­částí pojiš­tění jsou i stavební sou­části, které tvoří vnitřní pro­stor bytu (pod­lahy, obklady stěn a stropů apod.) Pokud nejsou některé před­měty v základním pojiš­tění, lze je obvykle při­po­jis­tit (např. věci mimo­řádné hodnoty).

Voli­telnou sou­částí pojiš­tění je i pojiš­tění odpo­vědnosti za škody způ­so­bené v běžném občan­ském životě.
Hlavní výhody
pojistná ochrana, v případě škody obdržíte finanční plnění
možnost doplň­kových asi­s­tenčních služeb