Ces­tovní pojiš­tění

Vytisknout
Katego­rie: Pro občany
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Co vše ces­tovní pojiš­tění zahrnuje?

Zákla­dem ces­tovního pojiš­tění je úhrada léčebných výloh v případě, že v zahraničí one­mocníte nebo utrpíte úraz. Z tohoto pojiš­tění za vás pojiš­ťovna uhradí náklady za ošet­ření, hospi­ta­lizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy apod. Sou­částí pojiš­tění zpravi­dla bývá i repa­tri­ace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojiš­těnce. Některé pojiš­ťovny nabízejí i úhradu nákladů na při­vo­lání a pobyt opa­t­rovníka – blíz­ské osoby. Ces­tovní pojiš­tění lze rozší­řit.
Jaké jsou limity plnění?

Kromě pojiš­ťovny Alli­anz, která hradí výlohy v neo­me­zené výši, má každá pojiš­ťovna stano­veny maxi­mální limity pojistného plnění. Zna­mená to, že pokud náklady na vaši léčbu pře­sáh­nou limit pojiš­tění, musíte částku navíc uhra­dit ze svého. Zpravi­dla si můžete vybrat i z něko­lika limitů plnění. Platí však, že čím větší limit, tím dražší pojistné.

Kolik stojí zdravotní služby v zahraničí?

– zlo­menina nohy v USA, ambulantní pro­hlídka, malá ope­race, 2 dny hospi­ta­lizace – 400 000 Kč,

– infarkt v SRN, 7 dní na JIP a 3 dny další hospi­ta­lizace – 570 000 Kč,

– mozková mrt­vice v USA, 15 dní na JIP1 500 000 Kč.
Na jak dlouho se lze pojistit?

Pojis­tit se lze na libovolnou dobu od jednoho dne do jednoho roku. Pokud se chys­táte do zahraničí na dlouho­dobý pobyt a zapla­tili jste si ces­tovní pojiš­tění, můžete se na pří­slušnou dobu odhlá­sit u tuzem­ské zdravotní pojiš­ťovny a ušet­řit tak za jinak povinné zdravotní pojistné.
Jaké jsou druhy ces­tovního pojištění?

Exis­tuje něko­lik typů ces­tovního pojiš­tění, nej­čas­těji se liší podle typu cesty a míry rizika. Jiné sazby platí pro turis­tické cesty, jiné pro cesty pra­covní nebo výlety spo­jené s aktivním spor­tem. Pokud například máte turis­tické ces­tovní pojiš­tění a stane se vám pra­covní úraz (byť v ilegálním zaměstnání) odmítne pojiš­ťovna pro­pla­cení nákladů za léčení. Pojiš­ťovnu nepod­ce­ňujte, obvykle má pro­pra­cované a osvěd­čené postupy jak původ úrazu zjis­tit.
K čemu slouží asi­s­tenční služba?

Asi­s­tenční služba vám pomůže v nou­zové situaci s vyhle­dáním a převo­zem do vhodného zdravot­ního zařízení, poskytne pla­tební garance léčby, zajistí potřebné léky, vyslání opa­t­rovníka apod. V případě okra­dení služba zajistí zaslání potřebné finanční částky a pomůže s vyřízením náhradních ces­tovních dokladů.
Mám pojiš­tění s pla­tební kar­tou. Musím se pojistit?

K pla­tebním kar­tám lze zís­kat velmi kva­litní ces­tovní pojiš­tění a za pod­statně nižší cenu, néž při indivi­duálním sjednání. Vždy je ale potřeba sezná­mit se s pod­mín­kami a zvláště pojistnýmu limity, které k pla­tební kartě máte.
Evrop­ský zdravotní prů­kaz vás nezachrání

Náklady na léčbu v někte­rých cizích zemích mno­ho­ná­sobně převy­šují náklady na léčbu v České repub­lice. I když máte při pobytu ve stá­tech Evrop­ské unie nárok na zdravotní péči na účet našich zdravot­ních pojiš­ťo­ven, tzv. Evrop­ský zdravotní prů­kaz (EZP), v mnoha přípa­dech je vyža­dována vysoká spo­luúčast, kte­rou zdravotní pojiš­ťovny nehradí. Z EZP také není kryta repa­tri­ace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika jako je např. krá­dež zavaza­del, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko néúmy­slného způ­so­bení škody třetí osobě, riziko úrazu a další. Všechny tyto nepří­jemná rizika zmenší ces­tovní pojištění.

Hlavní výhody
jis­tota a pocit bez­pečí, že máte za sebou silného finančního partnera v případě nesnází
asi­s­tenční služba, které vám v nouzi pomůže a zpro­střed­kuje pomoc
nemu­síte se omezovat pouze na státní zdravot­nícká zařízení
až do výše limitu pojiš­tění vás případné výdaje za léčení nebu­dou stát ani korunu
velký výběr doplň­kových pojištění

Wedne­sday the 20th.
Free Joomla 2.5 templa­tes by New Poker Reviews