Komplexní pojiš­tění vašeho vozu

Vytisknout
Katego­rie: Pro občany
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Pro­dukt povinného ručení chrání vlast­níka, pro­vo­zova­tele i řidiče

Při­tom povinné ručení je pojiš­tění, které slouží k pokrytí škod, jež způ­sobí pro­vo­zova­tel vozi­dla někomu jinému. Tento pojistný pro­dukt za něj řeší mnoho velkých sta­rostí, které si může svou nepo­zorností za volan­tem při­vo­dit. Hmotné škody, ale pře­devším škody na zdraví či životě není často škůdce schopen vlast­ními finančními pro­středky pokrýt ani za něko­lik let.

Pro­kázání exis­tence povinného ručení

Od 1. ledna 2009 je jedi­ným platným dokla­dem o pojiš­tění odpo­vědnosti výhradně zelená karta (dle zákona č. 1681999 Sb., ve znění zákona č. 1372008 Sb.).

Zelená karta je mezi­ná­rodně platný doklad o pojiš­tění v zemích sys­tému zelené karty, v zásadě jde o téměř všechny evrop­ské státy. Povinnost mít u sebe zelenou kartu se dosud vztahovala pouze na jízdy do zahraničí, na území ČR se povinné ručení pro­kazovalo samo­statným dokla­dem o pojiš­tění vydaným pojis­ti­te­lem. Novela zákona č. 1681999 Sb. doklady sjedno­tila a od 1. června 2008 se pojiš­tění i na území ČR pro­kazuje zelenou kartou.

Upo­zornění! Zelená karta obsahuje údaje o vozi­dle (mj. o regis­trační značce), které musí být v souladu se sku­tečným stavem. Případné změny musí kli­ent nahlá­sit své pojiš­ťovně a nechat si vystavit novou zelenou kartu s aktuálními údaji o vozi­dle. Zelená karta musí být pojist­níkem (tím, kdo povinné ručení uzavřel) pode­psána, jinak je neplatná.
Povinné ručení mimo území ČR

Povinné ručení platí i pro cesty do zahraničí, a to jednak na celém území Evrop­ské unie, resp. Evrop­ského hos­po­dář­ského pro­storu, jednak v řadě dalších evrop­ských států, uve­dených v seznamu států v pro­vá­děcí vyhlášce. Navíc pojiš­ťovny mohou územní platnost povinného ručení rozší­řit i nad tento rámec pro země, s jejichž národní kan­ce­láří uzavřela Česká kan­ce­lář pojis­ti­telů nezbytnou dohodu.

I v zahraničí se exis­tence povinného ručení pro­kazuje tzv. zelenou kar­tou. Pokud řidič u sebe zelenou kartu nemá, vystavuje se rizikům růz­ných sankcí v navští­vené zemi.

Např. ve Velké Bri­tánii mohou úřady nepo­jiš­těné vozi­dlo zabavit a buď pro­dat, nebo nechat sešro­tovat.
Pojiš­těné osoby

Právo na to, aby pojiš­ťovna z povinného ručení v případě pojistné udá­losti nahra­dila škodu, která vznikla třetí osobě v sou­vis­losti s pro­vo­zem vozi­dla, mají ty osoby, jež za škodu způ­so­benou pro­vo­zem vozi­dla odpo­ví­dají, typicky pro­vo­zova­tel vozi­dla a řidič vozi­dla.
Kdo má povinnost se pojistit?

Povinnost uzavřít povinné ručení má každý vlast­ník moto­rového vozi­dla a v případě, že tuto zákonnou povinnost nesplní, hrozí mu pokuta od 5 000 Kč až do výše 40 000 Kč. Ten, kdo povinné ručení neu­zavře a způ­sobí vozi­dlem někomu jinému škodu na zdraví nebo na majetku, musí uhra­dit veš­ke­rou škodu z vlast­ních pro­středků. ČKP ze zákona tyto pro­středky od škůdce velmi účinně vymáhá.
Limity plnění

Zákon č. 1681999 Sb. stanovuje pro pojiš­ťovny mini­mální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojiš­ťovna povinna krýt škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví, a shodně také 35 mil. Kč pro škodu na majetku. Kromě těchto mini­málních limitů nabízejí pojiš­ťovny stan­dardně i limity vyšší, byť za nepa­trně vyšší cenu; jejich maxi­mální hranice není v zákoně stano­vena, ale musí být vždy výslovně v pojistné smlouvě uve­deny. Pojiš­ťovny v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále posky­tují různá zvý­hodnění v podobě bonusů a balíčků asi­s­tenčních slu­žeb.
Výpo­věď a zánik pojistné smlouvy

Povinné ručení se sjednává obvykle buď na dobu neu­r­či­tou nebo na jeden rok s možností auto­ma­tického pro­dlou­žení a s růz­nou frek­vencí splá­tek (ročně, polo­letně, čtvrt­letně). Pokud chce pojist­ník (ten, kdo uzavřel smlouvu) smlouvu vypo­vě­dět, musí to stih­nout tak, aby byla výpo­věď smlouvy doru­čena pojiš­ťovně nejpoz­ději šest týdnů před výročním dnem pojiš­tění resp. před kon­cem pojistného období. Pros­tým neza­pla­cením pojistného žádnou pojistnou smlouvu korektně ukon­čit nelze!

Vypo­vě­dět smlouvu o povinném ručení může pojist­ník také v případě, že pojiš­ťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesou­hlasí. Musí tak uči­nit písemně do 1 měsíce od doru­čení sdě­lení o úpravě pojistného.

Smlouva o povinném ručení zaniká ze zákona ke dni, kdy je vozi­dlo vyřazeno z evi­dence vozi­del. To platí i pro případ, že je vozi­dlo z evi­dence vyřazeno jen dočasně a vzá­pětí (např. druhý den) opět přihlášeno.

Pokud maji­tel vozi­dla neza­platí včas pojistné, je na to upo­zorněn upo­mínkou pojiš­ťovny. Ta musí dlužníka písemně upo­menout a dát mu mini­málně 1 měsíc na zapla­cení. Teprve když tato lhůta marně uplyne, pojistná smlouva zanikne.

V případě pro­deje vozi­dla či jiné formy změny vlastnic­tví vozi­dla povinné ručení zaniká dnem, kdy pojist­ník tuto sku­tečnost oznámí své pojišťovně.

Wedne­sday the 20th.
Free Joomla 2.5 templa­tes by New Poker Reviews