Pojiš­tění odpo­vědnosti za škodu občana

Pojiš­tění odpo­vědnosti za škody
Co je to pojiš­tění odpovědnosti?

Pojiš­tění odpo­vědnosti vás ochrání při škodě, kte­rou způ­so­bíte ve svém zaměstnání, povo­lání nebo v běžném občan­ském životě. Pojiš­tění odpo­vědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojiš­těného. Může být sjednáváno samo­statně nebo for­mou při­po­jiš­tění například k pojiš­tění domácnosti.
Jaké jsou druhy pojiš­tění odpovědnosti?

V zásadě jsou dva druhy pojiš­tění odpo­vědnosti – pojiš­tění odpo­vědnosti za škody v běžném občan­ském životě a pojiš­tění odpo­vědnosti za škody při výkonu povo­lání. Vedle nich stojí povinně smluvní pojiš­tění odpo­vědnosti z pro­vozu moto­rového vozi­dla – povinné ručení.
Co lze pojis­tit v rámci pojiš­tění odpo­vědnosti občanů?

Toto pojiš­tění vám poskytne ochranu pro případ, kdy způ­so­bíte jinému sub­jektu škodu za kte­rou odpo­ví­dáte a kte­rou jste povinni nahra­dit. Takováto škoda může být způ­so­bena na majetku, zdraví či životě, např. při néúmy­slném poško­zení nebo roz­bití zboží v obchodě, při vypla­vení sou­sedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde jste povinni zabez­pe­čovat jeho úklid apod.

V rámci jedné smlouvy o pojiš­tění odpo­vědnosti vyplýva­jící z běžného občan­ského života (občan­ská odpo­vědnost) bývají pojiš­těny všechny osoby žijící s pojiš­těným v jedné domácnosti, nej­čas­těji manžel/​manželka a děti.
Jaké škody pojiš­tění odpo­vědnosti občanů kryje?

Pojiš­ťovny mají zpravi­dla tři různé pojistné limity – pro škody na zdraví, pro škody na majetku a pro škody finanční.

Ochrana je posky­tována tak, že pojiš­ťovna za vás poško­zenému sub­jektu náhradu škody uhradí.
Co lze pojis­tit v rámci pojiš­tění odpo­vědnosti při výkonu povolání?

Každý zaměstnanec ručí za škody způ­so­bené néúmy­slně při výkonu povo­lání do výše 4,5násobku mzdy. Škody do této výše lze navíc pojis­tit v rámci pojiš­tění odpo­vědnosti při výkonu povo­lání. Pojiš­tění se vztahuje vždy ke konkrét­nímu zaměstnava­teli. Při změně zaměstnava­tele je někdy třeba upravit smlouvu, což pojiš­ťovny nabízejí bez­platně.
Hlavní výhody
pojistná ochrana v případě způ­so­bené škody
zpravi­dla evrop­ská platnost
nízká cena

Ces­tovní pojiš­tění

Co vše ces­tovní pojiš­tění zahrnuje?

Zákla­dem ces­tovního pojiš­tění je úhrada léčebných výloh v případě, že v zahraničí one­mocníte nebo utrpíte úraz. Z tohoto pojiš­tění za vás pojiš­ťovna uhradí náklady za ošet­ření, hospi­ta­lizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy apod. Sou­částí pojiš­tění zpravi­dla bývá i repa­tri­ace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojiš­těnce. Některé pojiš­ťovny nabízejí i úhradu nákladů na při­vo­lání a pobyt opa­t­rovníka – blíz­ské osoby. Ces­tovní pojiš­tění lze rozší­řit.
Jaké jsou limity plnění?

Kromě pojiš­ťovny Alli­anz, která hradí výlohy v neo­me­zené výši, má každá pojiš­ťovna stano­veny maxi­mální limity pojistného plnění. Zna­mená to, že pokud náklady na vaši léčbu pře­sáh­nou limit pojiš­tění, musíte částku navíc uhra­dit ze svého. Zpravi­dla si můžete vybrat i z něko­lika limitů plnění. Platí však, že čím větší limit, tím dražší pojistné.

Kolik stojí zdravotní služby v zahraničí?

– zlo­menina nohy v USA, ambulantní pro­hlídka, malá ope­race, 2 dny hospi­ta­lizace – 400 000 Kč,

– infarkt v SRN, 7 dní na JIP a 3 dny další hospi­ta­lizace – 570 000 Kč,

– mozková mrt­vice v USA, 15 dní na JIP1 500 000 Kč.
Na jak dlouho se lze pojistit?

Pojis­tit se lze na libovolnou dobu od jednoho dne do jednoho roku. Pokud se chys­táte do zahraničí na dlouho­dobý pobyt a zapla­tili jste si ces­tovní pojiš­tění, můžete se na pří­slušnou dobu odhlá­sit u tuzem­ské zdravotní pojiš­ťovny a ušet­řit tak za jinak povinné zdravotní pojistné.
Jaké jsou druhy ces­tovního pojištění?

Exis­tuje něko­lik typů ces­tovního pojiš­tění, nej­čas­těji se liší podle typu cesty a míry rizika. Jiné sazby platí pro turis­tické cesty, jiné pro cesty pra­covní nebo výlety spo­jené s aktivním spor­tem. Pokud například máte turis­tické ces­tovní pojiš­tění a stane se vám pra­covní úraz (byť v ilegálním zaměstnání) odmítne pojiš­ťovna pro­pla­cení nákladů za léčení. Pojiš­ťovnu nepod­ce­ňujte, obvykle má pro­pra­cované a osvěd­čené postupy jak původ úrazu zjis­tit.
K čemu slouží asi­s­tenční služba?

Asi­s­tenční služba vám pomůže v nou­zové situaci s vyhle­dáním a převo­zem do vhodného zdravot­ního zařízení, poskytne pla­tební garance léčby, zajistí potřebné léky, vyslání opa­t­rovníka apod. V případě okra­dení služba zajistí zaslání potřebné finanční částky a pomůže s vyřízením náhradních ces­tovních dokladů.
Mám pojiš­tění s pla­tební kar­tou. Musím se pojistit?

K pla­tebním kar­tám lze zís­kat velmi kva­litní ces­tovní pojiš­tění a za pod­statně nižší cenu, néž při indivi­duálním sjednání. Vždy je ale potřeba sezná­mit se s pod­mín­kami a zvláště pojistnýmu limity, které k pla­tební kartě máte.
Evrop­ský zdravotní prů­kaz vás nezachrání

Náklady na léčbu v někte­rých cizích zemích mno­ho­ná­sobně převy­šují náklady na léčbu v České repub­lice. I když máte při pobytu ve stá­tech Evrop­ské unie nárok na zdravotní péči na účet našich zdravot­ních pojiš­ťo­ven, tzv. Evrop­ský zdravotní prů­kaz (EZP), v mnoha přípa­dech je vyža­dována vysoká spo­luúčast, kte­rou zdravotní pojiš­ťovny nehradí. Z EZP také není kryta repa­tri­ace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika jako je např. krá­dež zavaza­del, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko néúmy­slného způ­so­bení škody třetí osobě, riziko úrazu a další. Všechny tyto nepří­jemná rizika zmenší ces­tovní pojištění.

Hlavní výhody
jis­tota a pocit bez­pečí, že máte za sebou silného finančního partnera v případě nesnází
asi­s­tenční služba, které vám v nouzi pomůže a zpro­střed­kuje pomoc
nemu­síte se omezovat pouze na státní zdravot­nícká zařízení
až do výše limitu pojiš­tění vás případné výdaje za léčení nebu­dou stát ani korunu
velký výběr doplň­kových pojištění

Pojiš­tění domu a sou­vi­se­jí­cích staveb

Komu je pojištění?

Pojiš­tění je vhodné pro kaž­dého, kdo bydlí v domácnosti nebo je maji­te­lem nemovi­tosti. Velká část obyva­tel České repub­liky pod­ce­ňuje pojiš­tění a zby­tečně ris­kuje svůj maje­tek nevhodnou či žádnou pojistnou smlou­vou.
Co pojiš­tění kryje?

Pojiš­tění před­stavuje pro­dukt, který chrání domácnost a nemovi­tost proti nej­růz­nějším nega­tivním vlivům, jako jsou živelné pohromy, havá­rie, úmy­slná poško­zení nebo krá­deže. Spek­trum pojistného krytí je rela­tivně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká. Pojis­tit lze i jen vybraná rizika.
Na čem závisí cena pojištění?

Cena pojiš­tění je závislá nejen na výši a roz­sahu pojistného krytí a zvo­lené spo­luúčasti, ale též na loka­litě, ve které se domácnost nachází. Nej­dražší pojistné zaplatí obyva­telé Prahy a nákladné bývá také pojiš­tění domácnosti či nemovi­tosto, která se nachází na samotě. A některé loka­lity jsou vlivem rizika povodní nebo záplav nepo­jis­ti­telné, případně s velkými výlu­kami.
Proč stanovit odpo­ví­da­jící pojistnou částku?

V případě nízké pojistné částky (podpo­jiš­tění) při pojistné udá­losti neob­držíte náhradu do výše pojistné částky, ale pouze poměrnou část k hodnotě domácnosti. Tedy pokud pojis­títe například domácnost v hodnotě 1 mil. Kč na 100 000 Kč a při pojistné udá­losti utrpíte škodu 100 000 Kč, náhra­dou dostane 10 000 Kč.

V případě vyšší pojistné částky však máte nárok na plnění pouze do výše hodnoty domácnosti či nemovi­tosti. Tedy pokud má domácnost hodnotu 1 mil. Kč, je pojiš­těna na 2 mil. Kč a dojde k jejímu úplnému zni­čení, obdržíte 1 mil. Kč.

Jste-​li pojiš­těni u více pojiš­ťo­ven, můžete při­jmout náhradu škody jen jednou.
Lze sjednat další připojištění?

Ano. Pojiš­ťovny nabízejí roz­ličná rozší­ření pojiš­tění domácnosti, např. pojiš­tění odpo­vědnosti členů domácnosti (některé včetně domá­cích maz­líčků) či úrazové pojiš­tění. U pojiš­tění nemovi­tosti je možnost při­po­jiš­tění odpo­vědnosti držby nemovi­tosti atd.
Proč pojis­tit domácnost a nemovitost

Pojiš­těním domácnosti ochráníte své movité věcí, které jsou sou­částí vyba­vení domácnosti nebo zařízení, které k pro­vozu domácnosti slouží, umís­těné nejen v bytě, ale i v uzamy­ka­telných neby­tových pro­sto­rách (sklepní koje, garáže).

Pojiš­tění nemovi­tostí posky­tuje pojistnou ochranu nemovi­tosti a ostat­ních staveb na pozemku náleže­jí­cích k této budově před následky škod vznik­lých půso­bením živelných pohrom a dalších rizik.

Lze pojis­tit peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, audi­ovizuální a výpo­četní tech­niku, foto­grafické pří­stroje, jízdní kola, kuchyň­ské a jiné domácí pří­stroje a osobní věci členů domácnosti.

Lze pojis­tit rodinný dům, bytový dům, rekre­ační chalupu nebo chatu, byt, garáž, pří­slu­šen­ství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.). Nemovi­tost lze pojis­tit i pokud je ve výstavbě.

Sou­částí pojiš­tění jsou i stavební sou­části, které tvoří vnitřní pro­stor bytu (pod­lahy, obklady stěn a stropů apod.) Pokud nejsou některé před­měty v základním pojiš­tění, lze je obvykle při­po­jis­tit (např. věci mimo­řádné hodnoty).

Voli­telnou sou­částí pojiš­tění je i pojiš­tění odpo­vědnosti za škody způ­so­bené v běžném občan­ském životě.
Hlavní výhody
pojistná ochrana, v případě škody obdržíte finanční plnění
možnost doplň­kových asi­s­tenčních služeb

Komplexní pojiš­tění vašeho vozu

Pro­dukt povinného ručení chrání vlast­níka, pro­vo­zova­tele i řidiče

Při­tom povinné ručení je pojiš­tění, které slouží k pokrytí škod, jež způ­sobí pro­vo­zova­tel vozi­dla někomu jinému. Tento pojistný pro­dukt za něj řeší mnoho velkých sta­rostí, které si může svou nepo­zorností za volan­tem při­vo­dit. Hmotné škody, ale pře­devším škody na zdraví či životě není často škůdce schopen vlast­ními finančními pro­středky pokrýt ani za něko­lik let.

Pro­kázání exis­tence povinného ručení

Od 1. ledna 2009 je jedi­ným platným dokla­dem o pojiš­tění odpo­vědnosti výhradně zelená karta (dle zákona č. 1681999 Sb., ve znění zákona č. 1372008 Sb.).

Zelená karta je mezi­ná­rodně platný doklad o pojiš­tění v zemích sys­tému zelené karty, v zásadě jde o téměř všechny evrop­ské státy. Povinnost mít u sebe zelenou kartu se dosud vztahovala pouze na jízdy do zahraničí, na území ČR se povinné ručení pro­kazovalo samo­statným dokla­dem o pojiš­tění vydaným pojis­ti­te­lem. Novela zákona č. 1681999 Sb. doklady sjedno­tila a od 1. června 2008 se pojiš­tění i na území ČR pro­kazuje zelenou kartou.

Upo­zornění! Zelená karta obsahuje údaje o vozi­dle (mj. o regis­trační značce), které musí být v souladu se sku­tečným stavem. Případné změny musí kli­ent nahlá­sit své pojiš­ťovně a nechat si vystavit novou zelenou kartu s aktuálními údaji o vozi­dle. Zelená karta musí být pojist­níkem (tím, kdo povinné ručení uzavřel) pode­psána, jinak je neplatná.
Povinné ručení mimo území ČR

Povinné ručení platí i pro cesty do zahraničí, a to jednak na celém území Evrop­ské unie, resp. Evrop­ského hos­po­dář­ského pro­storu, jednak v řadě dalších evrop­ských států, uve­dených v seznamu států v pro­vá­děcí vyhlášce. Navíc pojiš­ťovny mohou územní platnost povinného ručení rozší­řit i nad tento rámec pro země, s jejichž národní kan­ce­láří uzavřela Česká kan­ce­lář pojis­ti­telů nezbytnou dohodu.

I v zahraničí se exis­tence povinného ručení pro­kazuje tzv. zelenou kar­tou. Pokud řidič u sebe zelenou kartu nemá, vystavuje se rizikům růz­ných sankcí v navští­vené zemi.

Např. ve Velké Bri­tánii mohou úřady nepo­jiš­těné vozi­dlo zabavit a buď pro­dat, nebo nechat sešro­tovat.
Pojiš­těné osoby

Právo na to, aby pojiš­ťovna z povinného ručení v případě pojistné udá­losti nahra­dila škodu, která vznikla třetí osobě v sou­vis­losti s pro­vo­zem vozi­dla, mají ty osoby, jež za škodu způ­so­benou pro­vo­zem vozi­dla odpo­ví­dají, typicky pro­vo­zova­tel vozi­dla a řidič vozi­dla.
Kdo má povinnost se pojistit?

Povinnost uzavřít povinné ručení má každý vlast­ník moto­rového vozi­dla a v případě, že tuto zákonnou povinnost nesplní, hrozí mu pokuta od 5 000 Kč až do výše 40 000 Kč. Ten, kdo povinné ručení neu­zavře a způ­sobí vozi­dlem někomu jinému škodu na zdraví nebo na majetku, musí uhra­dit veš­ke­rou škodu z vlast­ních pro­středků. ČKP ze zákona tyto pro­středky od škůdce velmi účinně vymáhá.
Limity plnění

Zákon č. 1681999 Sb. stanovuje pro pojiš­ťovny mini­mální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojiš­ťovna povinna krýt škody ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví, a shodně také 35 mil. Kč pro škodu na majetku. Kromě těchto mini­málních limitů nabízejí pojiš­ťovny stan­dardně i limity vyšší, byť za nepa­trně vyšší cenu; jejich maxi­mální hranice není v zákoně stano­vena, ale musí být vždy výslovně v pojistné smlouvě uve­deny. Pojiš­ťovny v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále posky­tují různá zvý­hodnění v podobě bonusů a balíčků asi­s­tenčních slu­žeb.
Výpo­věď a zánik pojistné smlouvy

Povinné ručení se sjednává obvykle buď na dobu neu­r­či­tou nebo na jeden rok s možností auto­ma­tického pro­dlou­žení a s růz­nou frek­vencí splá­tek (ročně, polo­letně, čtvrt­letně). Pokud chce pojist­ník (ten, kdo uzavřel smlouvu) smlouvu vypo­vě­dět, musí to stih­nout tak, aby byla výpo­věď smlouvy doru­čena pojiš­ťovně nejpoz­ději šest týdnů před výročním dnem pojiš­tění resp. před kon­cem pojistného období. Pros­tým neza­pla­cením pojistného žádnou pojistnou smlouvu korektně ukon­čit nelze!

Vypo­vě­dět smlouvu o povinném ručení může pojist­ník také v případě, že pojiš­ťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesou­hlasí. Musí tak uči­nit písemně do 1 měsíce od doru­čení sdě­lení o úpravě pojistného.

Smlouva o povinném ručení zaniká ze zákona ke dni, kdy je vozi­dlo vyřazeno z evi­dence vozi­del. To platí i pro případ, že je vozi­dlo z evi­dence vyřazeno jen dočasně a vzá­pětí (např. druhý den) opět přihlášeno.

Pokud maji­tel vozi­dla neza­platí včas pojistné, je na to upo­zorněn upo­mínkou pojiš­ťovny. Ta musí dlužníka písemně upo­menout a dát mu mini­málně 1 měsíc na zapla­cení. Teprve když tato lhůta marně uplyne, pojistná smlouva zanikne.

V případě pro­deje vozi­dla či jiné formy změny vlastnic­tví vozi­dla povinné ručení zaniká dnem, kdy pojist­ník tuto sku­tečnost oznámí své pojišťovně.

Pojiš­tění psů a koček

Roz­sah pojištění

 • Svému čtyřno­hému pří­teli můžete sjednat násle­du­jící typy pojištění:
  • Pojiš­tění léčení úrazu nebo nemoci
  • Pojiš­tění proti uhynutí nebo utracení
  • Pojiš­tění odpo­vědnosti za škodu
 • Při vete­ri­nárním ošet­ření resp. uhynutí nebo utra­cení vám uhra­díme až 70 % nákladů.
 • Pojiš­tění odpo­vědnosti se vztahuje na škody způ­so­bené vaším domá­cím maz­líčkem jiné osobě:
  • na zdraví nebo usmr­cením: 2 000 000
  • na majetku: 1 000 000
  • finanční újmou: 500 000
  • ročně můžete vyčerpat dvojnásobek

 • Maxi­mální počet škod za rok: neomezen
 • Spo­luúčast na náhradě škody: min. 30 % z náhrady škody (roste s věkem zvířete)
 • Úhrada splá­tek pojiš­tění: ročně/​pololetně/​čtvrtletně
 • Věkový limit:
  • pes do 40 kg musí být mladší 9 let;
  • pes nad 40 kg musí být mladší 5 let;
  • kočka musí být mladší 8 let.
 • Zvíře musí být ozna­čeno mik­ro­čipem či tetováním
 • Slevy:
  • 10 % za sjednání on-​line na webu České pojišťovny
  • pro mladá zví­řata, tj. štěňata a koťata do 1 roku a mladé psy a kočky do 2 let věku
Wedne­sday the 11th.
Free Joomla 2.5 templa­tes by New Poker Reviews