Země­děl­ství a lesy

Vytisknout
Katego­rie: Pro firmy
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Země­děl­ské pojištění

Pojiš­tění plo­din proti poško­zení nebo zni­čení krupo­bi­tím a požá­rem, podle vybraných sku­pin země­děl­ských plo­din s růz­ným stupněm spo­luúčasti. Ve zvlášt­ních přípa­dech (podle poža­davku kli­enta) lze spe­cifické plo­diny pojis­tit i na jiná rizika jako je např. jarní mráz, vyzi­mování, povo­deň, záplava, vichřice atd.