Maje­tek

Vytisknout
Katego­rie: Pro firmy
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Pojiš­tění majetku

Pojiš­tění nemovi­tosti se týká pojiš­tění rodinných domů, nájemních obytných domů, roze­stavěných domů, hos­po­dář­ských budov a drobných staveb. Posky­tuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní udá­losti, nárazu dopravních pro­středků, pádu před­mětů, zří­cení skal, odcizení atd. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepřed­ví­da­telných udá­lostí. Zvláštní katego­rii pak tvoří pojiš­tění rekre­ačních staveb a jejich vyba­vení, které se vztahuje na objekty slou­žící k indivi­duální rekre­aci, které nejsou celo­ročně obývány. Pojiš­tění se zpravi­dla vztahuje i na drobné stavby a oplo­cení, pokud se nacházejí na stejné par­cele jako rekre­ační nemovitost.

Wedne­sday the 11th.
Free Joomla 2.5 templa­tes by New Poker Reviews