Auto

Vytisknout
Katego­rie: Pro firmy
Datum zve­řejnění Napsal Super User

Flo­tila

Jde o pojiš­tění něko­li­kavo­zi­del najednou za zvý­hodněných pod­mínek. Stává se, že mnohé firmy na správu svého vozového parku nahlížejí pouze jako na nutnost, která je nezbytná k jejich pro­vozu. Firma by ale měla umět vyzdvih­nout své přednosti a dokázat se sou­stře­dit na činnosti, které ji mohou uči­nit více konku­ren­ce­schopnou a které pove­dou ke snížení nákladů. A i když se to nemusí na první pohled zdát, právě firemní flo­tily mohou skrývat úspory, které se následně odrazí třeba i v hos­po­dář­ském výsledku.

Hava­rijní pojištění

Hava­rijní pojiš­tění začíná tam, kde končí Vaše povinné ručení. Chrání totiž pře­devším Váš auto­mo­bil! Neo­hlídá ho sice před případnými zlo­ději a ani nezabrání havá­rii, ale zamezí finančním ztrátám při néšťasných situa­cích, která nás mohou kdyko­liv potkat. Nabídka pojiš­tění je široká a roz­hodně se vyplatí vybírat!

Povinné ručení

Povinné ručení nabízí něko­lik pojiš­ťo­ven a vyznat se v nabíd­kách ručení je rok od roku složi­tější. U nás během něko­lika něko­lika minut budete znát cenu svého povinného ručení včetně všech slev a bonusů, které jsou u tohoto pojiš­tění možné.