Země­děl­ství a lesy

Země­děl­ské pojištění

Pojiš­tění plo­din proti poško­zení nebo zni­čení krupo­bi­tím a požá­rem, podle vybraných sku­pin země­děl­ských plo­din s růz­ným stupněm spo­luúčasti. Ve zvlášt­ních přípa­dech (podle poža­davku kli­enta) lze spe­cifické plo­diny pojis­tit i na jiná rizika jako je např. jarní mráz, vyzi­mování, povo­deň, záplava, vichřice atd.

Odpo­vědnost

Pojiš­tění odpo­vědnosti pro firmy

Pojiš­tění odpo­vědnosti se sjednává pro případ, kdy podnik či podni­ka­tel způ­so­bil třetí osobě škodu. Pojiš­tění odpo­vědnosti patří mezi základní pojistné pro­dukty pro chod firmy.

Auto

Flo­tila

Jde o pojiš­tění něko­li­kavo­zi­del najednou za zvý­hodněných pod­mínek. Stává se, že mnohé firmy na správu svého vozového parku nahlížejí pouze jako na nutnost, která je nezbytná k jejich pro­vozu. Firma by ale měla umět vyzdvih­nout své přednosti a dokázat se sou­stře­dit na činnosti, které ji mohou uči­nit více konku­ren­ce­schopnou a které pove­dou ke snížení nákladů. A i když se to nemusí na první pohled zdát, právě firemní flo­tily mohou skrývat úspory, které se následně odrazí třeba i v hos­po­dář­ském výsledku.

Hava­rijní pojištění

Hava­rijní pojiš­tění začíná tam, kde končí Vaše povinné ručení. Chrání totiž pře­devším Váš auto­mo­bil! Neo­hlídá ho sice před případnými zlo­ději a ani nezabrání havá­rii, ale zamezí finančním ztrátám při néšťasných situa­cích, která nás mohou kdyko­liv potkat. Nabídka pojiš­tění je široká a roz­hodně se vyplatí vybírat!

Povinné ručení

Povinné ručení nabízí něko­lik pojiš­ťo­ven a vyznat se v nabíd­kách ručení je rok od roku složi­tější. U nás během něko­lika něko­lika minut budete znát cenu svého povinného ručení včetně všech slev a bonusů, které jsou u tohoto pojiš­tění možné.

Maje­tek

Pojiš­tění majetku

Pojiš­tění nemovi­tosti se týká pojiš­tění rodinných domů, nájemních obytných domů, roze­stavěných domů, hos­po­dář­ských budov a drobných staveb. Posky­tuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní udá­losti, nárazu dopravních pro­středků, pádu před­mětů, zří­cení skal, odcizení atd. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepřed­ví­da­telných udá­lostí. Zvláštní katego­rii pak tvoří pojiš­tění rekre­ačních staveb a jejich vyba­vení, které se vztahuje na objekty slou­žící k indivi­duální rekre­aci, které nejsou celo­ročně obývány. Pojiš­tění se zpravi­dla vztahuje i na drobné stavby a oplo­cení, pokud se nacházejí na stejné par­cele jako rekre­ační nemovitost.

Podkategorie

Wedne­sday the 11th.
Free Joomla 2.5 templa­tes by New Poker Reviews