Domů

Vytisknout
Datum zve­řejnění

Jsme ryze česká mak­léř­ská spo­lečnost. Zabez­pe­čujeme našim kli­en­tům komplexní servis v oblasti pojiš­tění na čes­kém pojistném trhu. Naše služby pro Vás zajiš­ťujeme po celém území České repub­liky. Abychom Vám byli blíže a mohli rych­leji rea­go­vat na všechny situace, které při­náší kaž­do­denní život, oteví­ráme postupně další pobočky po celé repub­lice. Naší spe­ci­a­lizací je pojiš­tění prů­mys­lových, podni­ka­tel­ských rizik a pojiš­tění majetku občanů. V sou­časné době, kdy se neu­stále rozši­řuje počet pojistných pro­duktů nabízených na čs. pojistném trhu a roz­díly mezi nimi nejsou pří­liš zřejmé, zajiš­ťujeme pro Vás výběr nej­vý­hodnější pojistné smlouvy, její kon­t­rolu a vyři­zování případných pojistných udá­lostí.
Sjednáváme však také životní a úrazové pojiš­tění a jednou z našich nej­vý­znam­nějších aktivit je zdravotní pojiš­tění cizinců, pobýva­jí­cích na území České repub­liky – sjednávání pro­duktů neodkladné a komplexní péče.

barak